Haven Oostende organiseert tweede succesvol forum Circulaire Industrie

Op donderdag 2 maart brachten Haven Oostende en KU Leuven vanuit haar campus Kulak en campus Brugge meer dan 50 ondernemers, professoren en onderzoekers samen op het tweede ‘Interactief Forum Circulaire Industrie’. 25 bedrijven en organisaties actief in de circulaire industrie werden gerepresenteerd. Een inspirerende namiddag waarin de eerste stappen voor samenwerking tussen bedrijven onderling en bedrijven en academici zijn gezet.

In Haven Oostende vormt zich een cluster van bedrijven actief in de circulaire industrie. Het idee achter de clusterwerking is dat de bedrijven elkaar versterken; hetzij door informatie-uitwisseling, hetzij door samenwerking bijvoorbeeld op logistiek vlak. Wat afval is voor het ene bedrijf, kan een grondstof zijn voor een ander bedrijf. Een tweede reden is dat een cluster de komst naar Oostende voor nieuwe bedrijven interessant maakt en de uitstap of het vertrek van bedrijven uit Oostende waar mogelijk vermijdt.

Ook binnen de blauwe economie wordt het circulaire verhaal steeds belangrijker. Na het verstrijken van de concessieperiode komt een moment waarop de windparken op zee gedemonteerd moeten worden. Samen met andere havens, kennisinstellingen en economische beleidsactoren onderzoekt Haven Oostende de mogelijkheid om binnen deze nieuwe markt een actieve rol te spelen en de cluster van de circulaire industrie hierbij actief te betrekken.

KU Leuven zet sterk in op dit domein vanuit haar campus Kulak en campus Brugge en is dan ook een logische partner in deze, temeer daar er al effectieve onderzoekssamenwerking is met een aantal van deze bedrijven.

Tijdens het ‘Interactief Forum Circulaire Industrie’ werden verschillende domeinen belicht, zoals materiaalkunde, bouwmaterialen & constructies en duurzame voeding.

Het eerste gedeelte van het forum bestond uit toelichtingen over welke onderzoeksgroepen binnen KU Leuven in de regio actief zijn, die aansluiten op de bedrijfsvoering die in Haven Oostende ontwikkeld wordt, en hoe KU Leuven vanuit onderzoek en kennisdeling kan bijdragen tot die bedrijfsvoering door structurele samenwerking op te zetten.

Binnen de verschillende domeinen gingen Haven Oostende en de professoren in gesprek met Oostendse bedrijven om te kijken hoe deze partijen elkaar kunnen versterken. Ook de circulaire bedrijven onderling bespraken een mogelijk clusterverband.

Een intense en vruchtbare namiddag die het begin vormt van nieuwe netwerken, nieuwe contacten en samenwerkingen in de nabije of verdere toekomst.

“De volledige circulaire cluster, die ondertussen vaste vorm gekregen heeft, draagt bij tot het aanpakken van de klimaatproblematieken en past in de aandacht voor duurzaamheid en verantwoord ondernemen van Haven Oostende. Daarnaast biedt het ook bijkomende groei- en tewerkstellingsperspectieven.”

“De aanwezigheid van kennis- en onderwijsinstellingen, zoals onder andere KU Leuven, is een katalysator in het aantrekken van nieuwe innovatieve bedrijven naar Haven Oostende. Deze samenwerking is essentieel; ondernemingen, overheden en kennis- & onderwijsinstellingen komen samen tot een beter resultaat dan bij afzonderlijke benaderingen het geval zou zijn.”

“De haven van Oostende slaagt erin alsmaar meer bedrijven aan te trekken, waarvan er heel wat actief zijn in domeinen als bouw en recyclage, nieuwe materialen en voeding. Dit zijn sectoren waar KU Leuven vanuit haar campus Kulak en campus Brugge stevige onderzoeksexpertise heeft weten uit te bouwen. Het is dan ook de logische ambitie van de haven zowel als van KU Leuven om toe te werken naar een meer intense onderzoekssamenwerking. Dit alles kan de verdere ontwikkeling van de kenniseconomie in onze regio alleen maar ten goede komen.”

Haven Oostende

Haven Oostende zet in op  continuïteit, groei en tewerkstelling binnen vijf pijlers: Blauwe Economie, Bulk & Project Cargo, Cruises & Roll-on-roll-off, Circulaire Industrie en de Visserijsector. Deze sectoren worden verder uitgebouwd op basis van twee fundamenten: prioriteitstelling van veiligheid, gezondheid en milieu en als tweede het ondersteunen van innovatie en ontwikkeling.

Share