Technische studie voor zeewaartse uitbreiding Haven Oostende ingeschreven in begroting 2023

België bevestigde al eerder zijn positie tussen de wereldleiders als het gaat over het geïnstalleerd vermogen van offshore windenergie. Dit is te danken aan het feit dat binnen Vlaanderen Haven Oostende Renewable Base Oostende (REBO), haar volle dochteronderneming, uitgebouwd heeft. Dit maakt van Haven Oostende momenteel dé logistieke offshore wind hub van het zuidelijke deel van de Noordzee. In totaal zijn er actueel 399 windturbines geplaatst in het Belgische gedeelte van de Noordzee; dit is goed voor een directe tewerkstelling van circa 800 voltijdse equivalenten in Oostende. Heel wat internationale topbedrijven actief in de bouw, het onderhoud en het operationeel houden van de energieproductie zijn gevestigd in Oostende. Het gebruik van de zwaarlastterminal REBO was hierbij essentieel.

België wil in het kader van de noodzakelijke energietransitie, zich minder afhankelijk maken van fossiele brandstoffen en overschakelen naar duurzame energieproductie om haar positie te behouden en verder te verstevigen. Begin 2022 besliste federaal minister van Noordzee, Vincent Van Quickenborne in overleg met federaal minister Tinne Van der Straeten om de totale offshore-windcapaciteit van 2.2 GW naar 5.8 GW te verhogen via de bouw van nieuwe windmolens in de Prinses Elisabeth-zone voor de kust van De Panne. Tegelijkertijd staat de bouw van het energie-eiland, dat op een efficiënte manier over landen heen stroom moet uitwisselen, op stapel.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft in haar investeringsplan voor 2023 750 000 euro voorzien om de afdeling Maritieme Toegang toe te laten om een technische studie uit te voeren.

“Om haar positie te behouden hebben zowel Vlaanderen, als Haven Oostende nood aan bijkomende capaciteit. Er zijn plannen om aan de Oostelijke strekdam een kaaimuur te bouwen met vlakke terminal om aan deze vraag te voldoen. Die kaaimuur moet grotere schepen kunnen verwelkomen, die instaan voor de ontwikkeling en het onderhoud van de windmolenparken op zee. We blijven daarnaast ook inzetten om de toegankelijkheid tot de haven te verbeteren en de stad Oostende beter tegen overstromingen te beschermen.” 

In die context werd door Haven Oostende de voorbije twee jaar al een milieu-impactstudie gedaan waaruit blijkt dat er geen negatieve effecten zijn. Daarnaast werd eveneens een stromingsanalyse en een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) uitgevoerd. De milieueffectenrapportering is voorzien om in de eerste helft 2023 klaar te zijn.

“De Blauwe Economie, waar offshore windenergie deel van uitmaakt, levert een zeer grote bijdrage aan de missie van Haven Oostende, namelijk het creëren van duurzame jobs. Het is een essentiële bron van lokale werkgelegenheid. Daarnaast is deze uitbreiding ook een belangrijke schakel in het kader van de kustverdediging gezien de impact van de klimaatsverandering wereldwijd hard wordt gevoeld in kustgebieden. We zijn dus verheugd met deze studie die een investering in 2024 mogelijk zal maken.”

“Bij de acquisitie van REBO in oktober 2019 hebben we kosten, noch moeite gespaard om de verschillende activiteiten duurzaam te maken. Dit willen we blijven verzekeren. Haven Oostende dient zich daarom aan te passen om de continuïteit van activiteiten en tewerkstelling ook in de toekomst te borgen.”

Haven Oostende

Haven Oostende zet in op  continuïteit, groei en tewerkstelling binnen vijf pijlers: Blauwe Economie, Bulk & Project Cargo, Cruises & Roll-on-roll-off, Circulaire Industrie en de Visserijsector. Deze sectoren worden verder uitgebouwd op basis van twee fundamenten: prioriteitstelling van veiligheid, gezondheid en milieu en als tweede het ondersteunen van innovatie en ontwikkeling.

Delen