Bekendmaking openbaar onderzoek onteigening Havenhuis

Haven Oostende, nv van publiek recht, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Slijkensesteenweg 2, heeft op 12 december 2023 het voorlopig onteigeningsbesluit betreffende de site van het ‘Havenhuis’ (voormalige site van de Staatsmarineschool) vastgesteld.

Het voorlopig onteigeningsbesluit heeft betrekking op een onroerend goed gelegen aan de Slijkensesteenweg 2-4 te 8400 Oostende, kadastraal bekend als Oostende, 2de Afdeling, Sectie D, perceelnr. 853B met een totale oppervlakte van 9.092 m2 (grond en gebouw).

Haven Oostende onderwerpt het voorlopig onteigeningsbesluit met bijlagen aan een openbaar onderzoek.

Het openbaar onderzoek loopt van 22/01/2024 tot en met 21/02/2024.

Gedurende deze termijn ligt het voorlopig onteigeningsbesluit met bijlagen ter inzage van de bevolking:

-Op het stadhuis van Stad Oostende, Dienst Bestuurszaken, Vindictivelaan 1 te 8400 Oostende;

-Op de webpagina van Haven Oostende: www.portofoostende.be;

-Op de webpagina van Stad Oostende: www.oostende.be

De eigenaar van het te onteigenen onroerend goed en de houders van zakelijke en persoonlijke rechten op het onroerend goed kunnen uiterlijk op de laatste dag van de termijn van het openbaar onderzoek hun standpunten, opmerkingen en bezwaren over het ter inzage gelegde voorlopig onteigeningsbesluit indienen:

1° hetzij via een beveiligde zending aan Haven Oostende, Slijkensesteenweg 2 te 8400 Oostende;

2° hetzij via een beveiligde zending aan het College van Burgemeester en Schepenen, Stad Oostende, Dienst Bestuurszaken, Vindictivelaan 1 te 8400 Oostende;

3° hetzij via email aan het College van Burgemeester en Schepenen, Stad Oostende, Dienst Bestuurszaken, Vindictivelaan 1 te 8400 Oostende, t.a.v. bestuurszaken@oostende.be.

Te 8400 Oostende, 8 januari 2024 

Dirk Declerck,                                         Charlotte Verkeyn
CEO - Gedelegeerd Bestuurder            Voorzitter Raad van Bestuur
Haven Oostende                                     Haven Oostende