Ligplaatsen

Kaaien

KAAINUMMER KAAILENGTE  DIEPTE  GESCHIKT VOOR  DRAAGKRACHT 
Directe toegang tot open zee        
103-104 250 m 8.00 m cruises 2 t/m²
105 170 m 7.40 m roll-on roll-off 4 t/m²
201-202 180 m 8.00 m roll-on roll-off 5 t/m²
Zeewezendok        
501 200 m 8.00 m roll-on roll-off, bulk, projectcargo  4 t/m²
502 180 m 8.00 m roll-on roll-off, bulk, projectcargo  4 t/m²
503 110 m 7.00 m heavy lift  4 t/m² (10 - 20 t/m² zones)
Cockerillkaai        
203 140 m 8.00 m bulk, projectcargo 4 t/m²
Diepwaterkaai        
204, 205, 206 360 m 8.00 m bulk, projectcargo  
Tijdok        
404 200 m 8.00 m roll-on roll-off  
Voorhaven        
601-604 4 x 100 m 5.40 m bulk  
605 - 609 4 pontons 5.10 m crew transfer vessels  
NHM terminal        
608 - 609 2 x 120 m 6.50 m bulk  
         
Achter de sluis        
Houtdok        
311 - 316 770 m 6.50 m projectcargo, hout, bulk  
Vlotdok        
301 - 310 2 x 600 m 6.50 m general cargo, bulk  
Zwaaidok        
317 - 319 130 m 6.00 m projectcargo, general cargo, bulk  
320 80 m 4.50 m projectcargo, general cargo, bulk  
Kanaal Oostende - Brugge        
715 40 m 4.50 m bulk, zand  
720 - 725 153 m 4.50 m chemische additieven  
740 49 m 4.50 m bulk 2 t/m²
760 170 m 4.50 m bulk 6 t/m²
770     droogdok  
777 - 790 2 x 280 m 4.50 m bulk 6 t/m²
795 100 m 4.50 m vloeibare bulk