PECS

Periode:
-

Samenvatting van het project

PECS = Ports Energy and Carbon Savings (Energie en Koolstofbesparing in Havens)

Gemeenschappelijke uitdaging

Een van de grootste uitdagingen voor het gebied van de 2 Zeeën is het bereiken van koolstofreductie door de invoering van koolstofarme technologieën (inclusief hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie). Dit project gaat deze uitdaging aan; in het bijzonder de toepassing van dergelijke technologieën in maritieme operaties binnen kleine en middelgrote (kmo-)havens. Deze havens worden geconfronteerd met talrijke gemeenschappelijke obstakels (bv. beperkte middelen, technische expertise, gebrek aan samenwerking, regelgeving) en als gevolg daarvan is er weinig gedaan om de koolstofuitstoot te verminderen. Demonstraties van koolstofarme technologieën en oplossingen in de praktijk en in verschillende omstandigheden zijn nodig om het bewustzijn te vergroten en de haalbaarheid aan te tonen. Naast het overtuigen van andere kmo-havens is het ook nodig om praktische methoden en instrumenten te ontwikkelen en te demonstreren, zoals energieaudits, mogelijkheden voor hernieuwbare energie en de beste mix van koolstofarme opties. Tot slot hebben de kmo-havens praktische modellen nodig voor koolstofarme investeringen & business cases om te komen tot samenwerkingsstructuren op het gebied van energie.

Algemene doelstelling

Het ontwikkelen, testen en valideren van verschillende methoden, instrumenten en concepten en het realiseren en demonstreren van bewezen en innovatieve toepassingen voor energie-efficiëntie, specifieke kustgerelateerde hernieuwbare energiebronnen en energieopslag, zodat kleine en middelgrote havens deze technologieën veel meer gaan toepassen en gebruiken, de samenwerking op energiegebied met alle lokale belanghebbenden (binnen en buiten de havens) op gang brengen en hun koolstofuitstoot aanzienlijk kunnen verminderen.

Belangrijkste resultaten:

 • 8 gedemonstreerde technologisch en economisch haalbare, innovatieve en ultramoderne koolstofarme technologieën in kmo-havens.
 • 4 ontwikkelde en gevalideerde instrumenten en methoden om de koolstofuitstoot te verminderen: energieaudit, beoordeling van het potentieel van hernieuwbare energiebronnen, identificatie van energiebesparingen, besluitvorming om de beste mix van opties te selecteren.
 • 1 ontwikkeld en gedemonstreerd model van een samenwerkingsstructuur voor energie.
 • 9 onafhankelijke verificatiestudies naar de haalbaarheid van toegepaste koolstofarme technologieën, samengebracht in een algemeen verslag dat nuttig is voor andere kmo-havens.
   

Organisaties in het hele gebied van de 2 Zeeën die van deze resultaten zullen profiteren zijn:

 • 40 overheden en lokale overheden met kmo-havens.
 • 40 bedrijven en gebruikers van kmo-havens.
 • 20 kmo's die gespecialiseerd zijn in koolstofarme technologieën.
 • 10 kennis- en onderzoeksinstituten gespecialiseerd in koolstofarme en mariene technologieën.
   

Grensoverschrijdende aanpak

Om de belangrijkste projectdoelstellingen, opbrengsten en resultaten te bereiken en bruikbaar te maken voor alle kmo-havens in het 2 Zeeën-gebied is het noodzakelijk om grensoverschrijdend te werken en een partnerschap te hebben dat een verscheidenheid aan havens en ervaren kennisinstellingen omvat. Alleen dan is het mogelijk om breed toepasbare en bruikbare instrumenten en methoden te ontwikkelen en proefinvesteringen te doen met koolstofarme technologieën om de haalbaarheid ervan aan te tonen en te valideren. Alleen als dit kan worden aangetoond, kunnen deze voorbeelden andere havens overtuigen om dezelfde maatregelen te nemen. Om goede concepten en bedrijfsmodellen te ontwikkelen, die bestaan uit een mix van maatregelen, is het bovendien noodzakelijk om verschillende havens met zeer verschillende omstandigheden aan boord te hebben waarin deze concepten en modellen kunnen worden getest en gevalideerd voor een breed gebruik in het gebied van de twee zeeën. Tot slot is de grensoverschrijdende samenwerking nodig om te komen tot gongelimiteerd bruikbare bestuursstructuren waarin de autoriteiten en alle gebruikers van kmo-havens samenwerken.

Wat is nieuw?

 • 5 kmo-havens die representatief zijn voor het 2 Zeeëngebied fungeren als proeftuinen om innovatieve en geavanceerde koolstofarme technologieën te implementeren, te demonstreren en te valideren met behulp van milieuspecifieke capaciteiten.
 • Het zien van havens als industrieterrein vanuit perspectieven zoals procesintegratie en industriële symbiose om nieuwe mogelijkheden te openen.
 • 4 onderzoeksinstellingen, met de havens als laboratoria en bedrijven als partners, zullen gezamenlijk instrumenten en methoden ontwikkelen, bijvoorbeeld een instrument om de beste mix van technologieën voor energieproductie en -opslag in kmo-havens te beoordelen.
 • Bedrijfsmodellen zullen worden getest en gevalideerd, bestaande uit nieuwe operationele modellen en toepassingen op het gebied van energie-efficiëntie, hernieuwbare bronnen en opslag.
 • Er zullen nieuwe samenwerkingsstructuren in kmo-havens worden ontwikkeld en gedemonstreerd met het oog op een grotere toepassing van koolstofarme technologieën.
 • Bewustmaking en overtuigende communicatie om gedragsveranderingen te creëren in kmo-havens en bedrijven die in deze havens werken.

Programma prioriteit  2

Koolstofarme technologieën

Specifieke doelstelling van het programma

SO 2.1 Meer gebruik maken van koolstofarme technologieën en toepassingen in sectoren die het potentieel hebben om de uitstoot van broeikasgassen sterk te verminderen.

Video's

Opname van het online event: Slotconferentie

Video projectresultaat

Partners

Land Organisatie Budget (€)
BE Haven Oostende 1.176.635,00
NL Gemeente Hellevoetsluis  329.600,00
NL Milieuagentschap  IJmon 632.214,25
NL HZ Hogeschool 279.490,00
FR Centrum voor studies en expertise op het gebied van risico's milieu, mobiliteit en ruimtelijke ordening  257.529,25
FR IndaChlor sasu  3.145.310,00
UK Southampton Solent University 269.307,70
UK Portsmouth City Council 898.008,00
BE Universiteit Gent 333.151,65
BE Blue Power Synergy 750.633,50

Totaal budget: 8.071.879 EUR