loading

Show info

Port of Oostende
Slijkensesteenweg 2
8400 Oostende (Belgium)
Privacy Policy - Cookie Policy

Published  Thu, 03/19/2020 - 14:55

Update Corona virus

Update COVID-19: 19/03/2020

Haven Oostende neemt vergaande maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. De havendiensten volgen strikt de opgelegde maatregelen van de overheid en zetten tegelijkertijd alles op alles om Haven Oostende operationeel te houden. De dienstverlening blijft verzekerd. Schepen kunnen nog steeds Haven Oostende binnenlopen. 
Haven Oostende neemt haar verantwoordelijkheid op tegenover de maatschappij en haar werknemers. 

Zorg voor de medewerkers
- De medewerkers doen aan telewerken. Op diensten waar telewerken niet mogelijk is, werd een beurtrol afgesproken zodat er geen fysiek contact is tussen collega’s.    
- Vergaderingen gebeuren via teleconferentie. De IT-dienst biedt hiervoor de nodige technische ondersteuning. 
- Vergaderingen en opleidingen die niet strikt noodzakelijk zijn, werden afgelast. 
- Events zijn geannuleerd en worden indien mogelijk verplaatst naar een latere datum. 
- De hygiënerichtlijnen worden versterkt en duidelijk gecommuniceerd. 

Scheepvaart
- De scheepvaart blijft maximaal functioneren en de havenkapiteinsdienst is beschikbaar. 
- Voor de scheepvaart blijven de gebruikelijke maatregelen van kracht. Zo moet de Maritime Declaration of Health 24 uur voor het binnenlopen van de haven ingevuld zijn. Deze procedure staat in nauwe afstemming met de gezondheidsdienst Saniport. 
- Geplande cruises mogen aanmeren voor bevoorrading, maar de passagiers mogen niet van boord. 

Overzet
- De overzet tussen het stadscentrum en Oosteroever is opgeschort. 

 

Update COVID-19: 19/03/2020

Port Oostende is taking far-reaching measures to combat the spread of the Coronavirus. The port services strictly follow the measures imposed by the government and at the same time do everything in their power to keep Port Oostende operational. The service remains assured. Ships can still enter Port Oostende. 
Port Oostende takes its responsibility towards society and towards its employees. 

Care for the employees
- The employees do telework. At services where teleworking is not possible, a rotation was agreed so that there is no physical contact between colleagues.    
- Meetings are held by teleconference. The IT department provides the necessary technical support for this. 
- Meetings and training sessions that are not strictly necessary have been cancelled. 
- Events have been cancelled and are moved to a later date if possible. 
- Hygiene guidelines are reinforced and clearly communicated. 

Shipping
- Shipping continues to function to the maximum and the harbour master's service is available. 
- For shipping, the usual measures remain in force. For example, the Maritime Declaration of Health must be completed 24 hours before entering the port. This procedure is in close coordination with the health service Saniport. 
- Scheduled cruises are allowed to dock for supplies, but passengers are not allowed off board. 

Transfer
- The crossing by vessel between the city centre and the Oosteroever has been suspended.
 

 

Update COVID-19: 13/03/2020

De ontwikkelingen met betrekking tot het COVID-19 Coronavirus volgen elkaar snel op. Haven Oostende volgt de gevraagde hygiënemaatregelen en de richtlijnen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad. Samen kunnen we een verdere verspreiding van het virus vertragen. 

Meer informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/

Haven Oostende stelt de gezondheid van haar klanten en medewerkers voorop. We zorgen ervoor dat de haven operationeel blijft. Haven Oostende staat in nauw contact met de diverse overheden, SANIPORT en de arbeidsgeneesheer om waar nodig en gelet op specifieke omstandigheden, bijkomende maatregelen te nemen. Gezien er actueel geen specifieke schepen uit risico gebieden komen passen we momenteel de richtlijnen van de overheid toe.

 

Update COVID-19: 13/03/2020

The developments regarding the COVID-19 Coronavirus are following each other in rapid succession. The port of Oostende follows the requested hygiene measures and the guidelines imposed by the National Security Council. Together we can slow down the further spread of the virus. 

More information: https://www.info-coronavirus.be/en/

Port Oostende puts the health of its customers and collaborators first. We ensure that the port remains operational. The Port of Oostende is in close contact with the various authorities, SANIPORT and the occupational physician to take additional measures where necessary and in view of specific circumstances. In view of the fact that there are currently no specific ships from risk areas, we currently apply the guidelines of the government.
 

Share it: